درمـان

رضایت از تیم درمانی
41392
تعداد جلسات درمانی
36
تعداد درمانگران

در دنیای پرچالش امروزی، برای دستیابی به بهترین نتایج در زندگی، لازم است تا بهترین خودمان باشیم.

پرداختن به سلامت روان و کشف و رشد توانمندیهای روانشناختی، سرمایه گذاری خردمندانه ای برای دستیابی به بهترین نسخه خودمان است.

ما در این مسیر آگاهی و رشد، در کنارتان هستیم.

آموزش

در دنیایی که فراوانی بی انتهای اطلاعات و تولید محتوا مانع اصلی آموزش بهینه است دستیابی به محتواهای ارزشمند، کاربردی و علمی اولین و مهمترین گام آموزش و آگاهی است. ما با روش های علمی این گام را برایتان تسهیل کرده ایم.

در کنار هم، هدفمند، کاربردی و به روز آموزش بگیریم.

رضایت کلی از محتواهای آموزشی
55
تعداد محتواهای آموزشی
1300
تعداد فرایند های انجام شده

پایش

رضایت کلی از آزمون ها
83
تعداد کل آزمون ها
7532
تعداد آزمون های برگزار شده

آگاهی از شرایط موجود روانشناختی مان، اولین گام برنامه ریزی برای بهبودی و رشد است.

برای پاسخ به این نیاز روش های علمی و غیر علمی زیادی مدعی هستند.

ما با روش های تخصصی و نوین برای پاسخ به این گام مهم در کنارتان هستیم.

همکاری با سازمان ها

سرمایه اصلی سازمانها، منابع انسانی است و سرمایه اصلی انسانها، سلامت روان و مهارتهای روانشناختی می باشد که گاهی حتی بیش از تخصص و تجربه منجر به رشد بهره وری می گردد؛ بنابراین هر سازمان، نیازهای روانشناختی مخصوص به خود را دارد.

ما با روش های نوین و علمی، نیازهای روانشناختی نیروی انسانی سازمان شما را شناسایی می کنیم و با همراهی شما در جهت رشد روانشناختی سازمان گام برمیداریم.

جلب همکاری مدیران و کارکنان در اجرای طرح ارتقا سلامت روان، شناسایی پتانسیل های هم افزایی درون سازمانی و ایجاد بستر ارتباطی مناسب جهت هماهنگی افراد موثر در اجرای طرح
جمع آوری اطلاعات لازم در رابطه با وضعیت کنونی سلامت روان کارکنان و سیاست های حمایتی سازمان در رابطه با افراد دچار آسیب روانشناختی
رفع عوامل خطر آسیب های روانشناختی، تسهیل سازی بهبود آسیب های روانشناختی موجود و ادغام استراتژی های ارتقا سلامت روان در سیاست گذاری های سازمانی