از این که برای ارتقا سلامت روان هموطنان تصمیم گرفته اید «باور» داشته باشید، سپاسگزاریم. شما به سه روش می توانید در سامانه باور با ما همکاری نمایید.
همکاری به عنوان سفیر سلامت روان

شما می توانید در معرفی و گسترش محصولات سلامت روان موجود در سامانه اثرگذار باشید. محصولات سلامت روان، گاهی می توانند زندگی یک فرد یا یک خانواده را تغییر دهند، بنابراین علاوه بر سرمایه گذاری مادی، سرمایه گذاری معنوی نیز برای شما محفوظ است.

همکاری به عنوان نماینده سازمانی

در صورتی که محصولات سامانه باور را در زمینه پایش و رشد و توسعه سلامت روان برای سازمان متبوعه خود مفید می دانید، می توانید به عنوان نماینده سازمان، در ایجاد زمینه همکاری موثر باشید.

همکاری به عنوان درمانگر/آموزشگر

در صورتی که از متخصصین حوزه سلامت روان هستید، می توانید از امکانات سامانه باور جهت ارایه خدمات درمانی یا آموزشی خود استفاده نمایید.