راهنمای خودیاری اضطراب فراگیر

بر مبنای اصول روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT)
500,000 تومان
 
در اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، فرد به طور مداوم و بیش از حد نگران مسائل مختلف روزمره ادامه

سلسله نشست های مثنوی و روانشناسی

جلسات نوزدهم، بیستم و بیست و یکم: نگاهی به موضوع عشق و شجاعت
450,000 تومان
 
با توجه به نگاه عمیق مولانا به پیچیدگی های روان انسان، بر آن شدیم تا در سلسله ادامه

سلسله نشست های مثنوی و روانشناسی

جلسات پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم: نگاهی به موضوع عشق و شور
600,000 تومان
 (2)
با توجه به نگاه عمیق مولانا به پیچیدگی های روان انسان، بر آن شدیم تا در سلسله ادامه

سلسله نشست های مثنوی و روانشناسی

جلسات دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم: نگاهی به موضوع عشق و تکامل
450,000 تومان
 
با توجه به نگاه عمیق مولانا به پیچیدگی های روان انسان، بر آن شدیم تا در سلسله ادامه

سلسله نشست های مثنوی و روانشناسی

جلسات دهم و یازدهم: نگاهی به موضوع عشق و یکپارچگی
300,000 تومان
 
با توجه به نگاه عمیق مولانا به پیچیدگی های روان انسان، بر آن شدیم تا در سلسله ادامه

سلسله نشست های مثنوی و روانشناسی

جلسات هفتم، هشتم و نهم: نگاهی به موضوع ارتباط با خود، خودشیفتگی و وابستگی
450,000 تومان
 
با توجه به نگاه عمیق مولانا به پیچیدگی های روان انسان، بر آن شدیم تا در سلسله ادامه

سلسله نشست های مثنوی و روانشناسی

جلسات سوم، چهارم، پنجم و ششم: نگاهی به موضوع ارتباط بالغ و سالم
600,000 تومان
 
با توجه به نگاه عمیق مولانا به پیچیدگی های روان انسان، بر آن شدیم تا در سلسله ادامه

سلسله نشست های مثنوی و روانشناسی

جلسات اول و دوم: نگاهی به موضوع تنهایی
300,000 تومان
 
با توجه به نگاه عمیق مولانا به پیچیدگی های روان انسان، بر آن شدیم تا در سلسله ادامه

اختلال نقص توجه-بیش فعالی بزرگسالان

بر مبنای اصول روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT)
0 تومان
 
اختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) یک اختلال روانشناختی شایع است که با علایم نقص توجه و ادامه