پیمان رحیمی نژاد

روانشناسروان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (mindfullness)
تحصیلات
1383 - 1387
کارشناسی روان شناسي صنعتي و سازماني ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
1388 - 1390
کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
1398 - تا کنون
دکترا روان شناسی مثبت نگر ، دانشگاه علامه طباطبایی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1383 - 1385
انجمن علمی روان شناسان صنعتی و سازمانی استان اصفهان - دبیر
1384 - 1385
فصلنامه تخصصی رویکرد - مدیر مسؤل
1386 - 1390
مرکز مطالعات صنعتی و سازمانی ره آورد آفتاب - مدیر داخلی
1387 - 1390
مرکز مشاوره پرتو آفتاب - درمانگر و مشاور در حوزه توسعه فردی و مشاوره شغلی
1390 - 1394
گروه مشاوره مدیریت رادمان - مشاورارشد و مدرس
1390 - 1399
کلینیک مددکاری اجتماعی ایران - درمانگر و مشاور در حوزه توسعه فردی، مشاوره شغلی
1393 - 1394
گروه مشاوره مدیریت رادمان - سرپرست توسعه محصولات
1393 - تا کنون
کافه آگاهی - موسس و مدیر
افتخارات
1386
پژوهشگر نمونه
1388
پژوهشگر نمونه
1389
دانشجوی سال روان شناسی صنعتی و سازمانی کشور