هدا پورکاوه

روانشناسروان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) / روان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (mindfullness)
تحصیلات
1395 - 1397
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، تهران پزشکی آزاد
دوره های تخصصی
1396 - 6 ساعت
ذهن آگاهی - دکتر حمیدپور
1397 - 300 ساعت
دوره تشخیص و‌آموزشی روانپویشی فشرده کوتاه مدت - اساتید مرکز دکتر قربانی ( دکتر یزدانی، منوچهری، مرادیان، رمضانی)
1397 - 100 ساعت
cbt - دکتر حمیدپور
1397 - 30 ساعت
ذهن آگاهی - امیر ایمانی
1398 - 100 ساعت
طرحواره درمانی - دکتر حمیدپور
1398 - 60 ساعت
مهارت های زندگی - دکتر منوچهری
1398 - 30 ساعت
مصاحبه و تشخیص - دکتر یزدانی
1401 - 20 ساعت
فهم ارتباط تن و روان در بستر فنون درمانی ISTDP - دکتر امیرحسین یزدانی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1399 - 1402
مرکز خانه مینا - رواندرمانگر
1400 - 1401
کلینیک فرگشت - رواندرمانگر
1400 - 1401
موسسه روش. مصاحبه و تشخیص سازمانی - مصاحبه گر و مدرس
1402 - تا کنون
مرکز تجربه زندگی - رواندرمانگر
1402 - تا کنون
کلینیک تسکین - رواندرمانگر
1402 - تا کنون
کلینیک خورشید - رواندرمانگر
1402 - تا کنون
شرکت ایلیا - روانشناس و مربی
1402 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر
1403 - تا کنون
کلینیک کشف وجود - رواندرمانگر
عضویت در انجمن های علمی
1398 - تا کنون
سازمان نظام روانشناسی ، شماره عضویت 32438