سرور موسی زاده

روانشناسروان درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) / روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT) / طرحواره درمانی / زوج درمانی
تحصیلات
1388 - 1392
کارشناسی روانشناسی بالینی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
1393 - 1396
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه فردوسی مشهد
دوره های تخصصی
1400 - 36 ساعت
درمان‌مبتنی بر پذیرش و اقدام متعهدانه (ACT) - دکتر لادن فتی
1400 - 60 ساعت
طرحواره درمانی و ذهنیت درمانی طرحواره‌ای برای اختلالات شخصیت، اختلالات هیجانی و خوردن - دکتر رضا مولودی
1400 - 6 ساعت
مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی - دکتر منصوره سادات صادقی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1396 - تا کنون
مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی آدورا - روانشناس و رواندرمانگر
1398 - تا کنون
به صورت خصوصی - روانشناس و رواندرمانگر
1399 - تا کنون
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی مهروان - درمانگر
1401 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر
عضویت در انجمن های علمی
1396 - تا کنون
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران ، شماره عضویت 7055