راضیه موچان

روانشناسروان درمانی شناختی-رفتاری (CBT) / طرحواره درمانی
تحصیلات
1388 - 1392
کارشناسی مشاوره ، دانشگاه علامه طباطبایی
1392 - 1394
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دوره های تخصصی
1392 - 120 ساعت
دوره طرحواره درمانی مقدماتی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
1393 - 100 ساعت
دوره آموزشی تربیت درمانگر شناختی رفتاری - دکتر رضا مولودی
1393 - 54 ساعت
دوره آموزشی تربیت درمانگر شناختی وجودی - دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
1394 - 100 ساعت
دوره طرحواره درمانی پیشرفته - کلینیک مشاوره و توانبخشی سینا
1394 - 54 ساعت
تربیت درمانگر شناختی وجودی - دکتر بهمن بهمنی
1394 - 16 ساعت
شکست های عاطفی: طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد - انجمن رروانشناسی ایران، دکتر حسن حمیدپور
1395 - 100 ساعت
دوره آموزشی درمانگری شناختی -رفتاری برای اختلالهای اضطرابی و افسردگی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
1395 - 16 ساعت
شکست های عاطفی: رویکرد طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد - انجمن روانشناسی ایران
1395 - 8 ساعت
سمینار طرحواره درمانی در عمل - ایکارد رودیگر
1395 - 8 ساعت
سمینار طرحواره درمانی در زوجین - پائول کاسیانیک
1398 - 64 ساعت
دوره طرحواره درمانی برای اختلالات شخصیت - انستیتو طرحواره درمانی
1402 - 5 ساعت
طرحواره درمانی برای وسواس - دکتر کاتیا تنر و دکتر امیر عسکری
فعّالیت ها و سوابق کاری
1390 - 1394
موسسه سپاس - روانشناس و رواندرمانگر
1394 - 1398
کلینیک اعصاب و روان هیربد - برگزاری کارگاه
1394 - 1399
کلینیک اعصاب و روان هیربد - روانشناس و رواندرمانگر
1394 - 1395
بهسرا (باشگاه همگانی سلامت روان آتیه) - تسهیلگر
1394 - 1401
بیمارستان آتیه - مدرس کارگاه های آموزشی
1399 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر
عضویت در انجمن های علمی
1398 - تا کنون
سازمان نظام روانشناسی ، شماره عضویت 26667
1401 - تا کنون
انستیتو طرحواره درمانی ایران ، شماره عضویت M01710220
افتخارات
1397
تالیف کتاب وهمی از عشق