دکتر گلی رحیمی

روانشناسروان درمانی شناختی-رفتاری (CBT) / طرحواره درمانی / تئوری انتخاب یا واقعیت درمانی
تحصیلات
1382 - 1386
کارشناسی علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد رودهن
1389 - 1393
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، آزاد واحد رودهن
1393 - 1401
دکترا روانشناسی عمومی ، فردوسی مشهد
دوره های تخصصی
1395 - 30 ساعت
درمان شناختی رفتاری - دکتر حسن حمید پور
1395 - 100 ساعت
چهار سطح واقعیت درمانی - دکتر صاحبی
1402 - 30 ساعت
دوره جامع طرحواره درمانی - دکتر حسن حمید پور
فعّالیت ها و سوابق کاری
1394 - 1396
مرکز مشاوره انتخاب -
1399 - 1402
کلینیک انتخاب -
عضویت در انجمن های علمی
1392 - 1402
انجمن روانشناسی ایران ، شماره عضویت ۱۲۰۰
افتخارات
1398
ارائه مقاله در هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
1400
ارایه مقاله در هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
1402
ارائه مقاله در نهمین کنگره انجمن روانشناسی ایران