دکتر هنگامه امينيان

روانشناسروان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) / هیپنوتراپی / روان کاوی (Psychoanalysis) / رواندرمانی متمرکز بر انتقال (TFP)
تحصیلات
1382 - 1386
کارشناسی روان شناسی ، دانشگاه آزاد کرج
1393 - 1396
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
1400 - تا کنون
دکترا روانشناسی بالینی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دوره های تخصصی
1390 - 140 ساعت
دوره تخصصی کارورزی تربیت رواندرمانگری هیپنوتراپی - دکتر امیرهوشنگ باقری
1391 - 120 ساعت
دوره تخصصی کارورزی تربیت رواندرمانگری TFP - دکتر فرزین رضاعی
1394 - 10 ساعت
روان تحلیلی یونگ - دکتر سرگلزایی
1394 - 70 ساعت
روان تحلیلی - دکتر سرگلزایی
1395 - 30 ساعت
روان تحلیلی فروید - دکتر علیرضا طهماسب
1398 - 33 ساعت
Conscious and unconscious Alliance across the spectrum of psych diagnosis - Nima Ghorbani and Velsa Birkbak
فعّالیت ها و سوابق کاری
1390 - 1400
مرکز روانشناسی هستی (دفتر شخصی) - روانشناس و رواندرمانگر
1394 - 1399
کلینیک اعصاب و روان هیربد - روانشناس و رواندرمانگر
1399 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر