دکتر نسیبه افتخاری

روانپزشکروانپزشکی بزرگسال / زوج درمانی / روان کاوی (Psychoanalysis)
تحصیلات
1378 - 1385
دکترای حرفه ای پزشگی ، دانشگاه شهیدبهشتی
1394 - 1398
دوره تخصص روانپزشکی ، ایران
دوره های تخصصی
1394 - 1000 ساعت
دوره تخصصی روانپزشکی - هیات علمی دانشگاه ایران
1398 - 200 ساعت
روان درمانی تحلیلی پیشرفته، مروری بر آرای کلاین، مروری بر آرای بیون، مبانی درمان مبتنی بر انتقال(TFP) - دکتر مهرداد افتخار, دکتر فرزین رضاعی
1401 - 50 ساعت
مبانی زوج درمانی - دکترسامرند سلیمی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1396 - 1402
کلینیک شخصی - روانپزشک و رواندرمانگر
1398 - 1400
بیمارستان سینا شهر کامیاران کردستان - روانپزشک
1399 - 1402
کلینیک چمان - روانپزشک و روان درمانگر
1400 - 1401
کلینیک ویان - روانپزشک و رواندرمانگر
1400 - 1402
کلینیک پندار - روانپزشک و روان درمانگر
1401 - 1402
کلینیک ویان - زوج درمانگر و روان درمانگر
1402 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانپزشک و رواندرمانگر