دکتر ملیکا قهرمان زاده

روانشناسروان درمانی شناختی-رفتاری (CBT) / طرحواره درمانی / زوج درمانی
تحصیلات
1382 - 1386
کارشناسی مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات ، University of East London
1388 - 1389
کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت ، University of East London
1393 - 1399
دکترا روان شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
دوره های تخصصی
1394 - 100 ساعت
سوپرویژنی روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT) - دکتر علی مشهدی
1397 - 40 ساعت
زوج درمانی پیشرفته - دکتر آرش رمضانی
1400 - 100 ساعت
مبانی روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT) - دکتر حسن حمیدپور
1401 - 100 ساعت
مبانی طرحواره درمانی - دکتر حسن حمیدپور
فعّالیت ها و سوابق کاری
1391 - 1401
کلینیک سروش - روانشناس و رواندرمانگر
1392 - 1399
کانون بهزیستی مشهد - روانشناس و رواندرمانگر
1395 - 1401
مرکز رادیوتراپی و انکولوژی رضا - روانشناس و رواندرمانگر
1395 - 1397
دانشگاه فردوسی مشهد - روانشناس و رواندرمانگر
1396 - 1401
موسسه آموزش عالی شاندیز - روانشناس و رواندرمانگر
1397 - 1401
کلینیک پویش - روانشناس و رواندرمانگر
1397 - 1401
کلینیک پویش -
1400 - 1401
موسسه آموزش عالی تابران - روانشناس و رواندرمانگر
1401 - 1401
کلینیک اندیشه و رفتار - روانشناس و رواندرمانگر
1401 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر