دکتر مرضیه شيرازی

روانشناسروان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP)
تحصیلات
1379 - 1383
کارشناسی روانشناسی ،
1384 - 1388
کارشناسی ارشد روانشناسی ،
1388 - 1391
دکترا رواندرمانی ، دانشگاه زیگموند فروید
1394 - 1397
دکترا روانشناسی ، دانشگاه تهران
1400 - 1401
پسادکترا مددکاری اجتماعی ، دانشگاه ریرسون
دوره های تخصصی
1395 - 96 ساعت
رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) - بینش نو-دکتر نیما قربانی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1394 - 1396
گروه آتيه درخشان ذهن - روانشناس و رواندرمانگر
1400 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر