دکتر فريبا جعفريان

روانشناسروان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP)
تحصیلات
1373 - 1377
کارشناسی روانشناسی کودک ، دانشگاه آزاد اسلامی
1379 - 1381
کارشناسی ارشد روانشناسی کودک ، دانشگاه آزاد اسلامی
1395 - 1399
دکترا روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران
1399 - تا کنون
دکترا رواندرمانی ، دانشگاه زیگموند فروید
دوره های تخصصی
1397 - 200 ساعت
سوپرويژن و ادونس سوپرويژن و سوپروايزري - دكتر نيما قرباني، جان فردريكسون، الن عباس ، ....
فعّالیت ها و سوابق کاری
1399 - تا کنون
مركز بينش نو - روانشناس و رواندرمانگر
1399 - تا کنون
مركز ارامش ذهن - روانشناس و رواندرمانگر
1399 - تا کنون
مركز دانش - روانشناس و رواندرمانگر
1401 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر
افتخارات
1399
رواندرمانگر رسمی رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) از انجمن بین المللی IEDTA