دکتر سحر ناظمیان

روانشناسروانپزشکی کودک و نوجوان
تحصیلات
- تا کنون
کارشناسی ،
دوره های تخصصی
1396 - 100 ساعت
دوره جامع درمانگری شناختی-رفتاری - یعقوب شفیعی فرد
1399 - 6 ساعت
درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک CPRT - دکتر داوود هزاره ای
1399 - 8 ساعت
بازی درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری - دکتر داوود هزاره ای
1399 - 20 ساعت
مبانی تحول دلبستگی و ذهنی سازی (منتالیزیشن) - دکتر سعید قتبری
1399 - 25 ساعت
مطالعات موردی در ذهن سازی و دلبستگی - دکتر سعید قنبری
1399 - 16 ساعت
مداخلات ذهن سازی و دلبستگی ویژه کودکان - دکتر پریسا سید موسوی
1401 - 18 ساعت
کاربست ذهن سازی و دلبستگی در روان درمانی و خانواده درمانی نوجوان -
فعّالیت ها و سوابق کاری
1401 - 1404
بنیاد راه رشد -
1402 - تا کنون
بیمارستان روانپزشکی میمنت -