دکتر زرین حبیبیان

روانشناسزوج درمانی
تحصیلات
1385 - 1389
کارشناسی روانشناسی بالینی ، دانشگاه شیراز
1389 - 1391
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه شیراز
1394 - 1398
دکترا مشاوره ، دانشگاه آزاد یزد
فعّالیت ها و سوابق کاری
1392 - 1400
بیمارستان شهید صدوقی - زوج درمانگر
1392 - تا کنون
کلینیک آرکو - زوج درمانگر
1401 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - زوج درمانگر