دکتر افسانه اعتمادی

روانشناسروان درمانی شناختی-رفتاری (CBT) / روان درمانی هیجان مدار (EFT) / Choice Theory
تحصیلات
1387 - 1389
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
1393 - 1400
دکترا روان شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
دوره های تخصصی
1393 - 8 ساعت
خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد مینوچین - دکتر باقر ثنایی ذاکر
1393 - 8 ساعت
پیمان شکنی در روابط زناشویی - دکتر باقر ثنایی ذاکر
1393 - 6 ساعت
ترییت مشاور و خانواده درمانگر - دکتر باقر ثنایی ذاکر
1395 - 150 ساعت
درمان شناختی رفتاری - دکتر زهره سپهری شاملو مشاهده گواهی
2009 - 27 ساعت
Choice Theory ,Reality Therapy and Lead Management - دکتر علی صاحبی
2009 - 16 ساعت
Couple&Relationship Counseling with Reality Therapy - دکتر علی صاحبی
2009 - 8 ساعت
Metaphor Therapy in Cognitive Restructuring - دکتر علی صاحبی
2024 - 8 ساعت
Working with shame and anger in psychotherapy - Dr.Les.S.Greenberg مشاهده گواهی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1390 - 1393
آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد - مسئول روان شناسی بخش آموزش-روان شناس و روان درمانگر
1392 - 1394
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مشهد - مسئول بخش روان شناسی-روان شناس و روان درمانگر
عضویت در انجمن های علمی
1392 - تا کنون
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران ، شماره عضویت 10695
مقالات پژوهشی
2015
Effect of Al-Anon attendance on family function and quality of life in women in Mashhad, Iran The American journal of drug and alcohol abuse 41 (5), 442-448, 2015