دکتر آزاد مطری

روانپزشکروانپزشکی بزرگسال / سکس تراپی / روان کاوی (Psychoanalysis)
تحصیلات
- تا کنون
دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
- تا کنون
دوره تخصص روانپزشکی (تخصص اعصاب و روان) ، دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی. تهران
- تا کنون
دوره تخصص روانپزشکی (تخصص اعصاب و روان) ، دانشگاه پنسیلوانیا. آمریکا
فعّالیت ها و سوابق کاری
1385 - تا کنون
بیمارستان رسول اکرم فریدونشهر - پزشک اورژانس
2016 - تا کنون
دانشگاه علوم پزشکی زابل - استادیار دانشگاه
2018 - تا کنون
,Wright Center, Pennsylvania, USA - روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
2018 - تا کنون
The Wright Center, Pa, USA - Psychiatrist
2019 - تا کنون
Geisinger, Pennsylvania - روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
2019 - تا کنون
Peachford hospital - روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
2021 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
2023 - تا کنون
UHS Hospital, New York - متخصص اعصاب و روان
عضویت در انجمن های علمی
1385 - تا کنون
نظام پزشکی ایران ، شماره عضویت 113590
1394 - تا کنون
انجمن روانپزشکان ایران ، شماره عضویت
1399 - تا کنون
انجمن روانپزشکان آمریکا (APA) ، شماره عضویت 573372