سامانه باور

آزمون پرخاشگری

زمان : 10 دقیقه

قیمت:53,000 تومان

معرفی


پرخاشگری، به هر گونه رفتار عمدی اعم از کلامی و غیر کلامی گفته می شود که منجر به آسیب رساندن روان شناختی یا جسمانی یا تخریب مالی به خود و دیگران برای رسیدن به هدفی یا به منظور تخلیه هیجانی می شود. پرخاشگری یکی از هیجان های پیچیده انسان است. هیجان هایی که اغلب با پرخاشگری همراه هستند، عبارتند از: عصبانیت، خصومت، کینه توزی، غضب، تنفر، تحریک، حساسیت، تحقیر و رنجش. از یک سو عوامل موقعیتی و روان­شناختی و از سوی دیگر عوامل زیست­ شناختی و ژنتیکی در پرخاشگری نقش بازی می­‌کنند.


 از جملــه مقيــاس هــای رفتــاری ويــژه ارزيــابی رفتارهــای پرخاشگرانه، پرسشنامه پرخاشـگری بـاس و پـری مــی باشــد که در سال ۱۹۹۲ ساخته شد.


جامعه هدف


نوجوانان و بزرگسال


معیارهای مورد سنجش
اين پرسشنامه داراي 29 سوال بوده و چهارگونــه رفتارهــای پرخاشــگرانه شامل پرخاشــگری بــدنی، پرخاشــگری كلامــی، خــشم، و بدگمانی را ارزيــابی مــی كنــد.


نحوه اجرای آزمون


پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای پرسشنامه پرخاشگری باس و پری طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۱۰ دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.


نحوه تحلیل


تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.


منبع:


 Buss, A.H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459.جهت استفاده از این محصول باید در سامانه باور عضو شوید. اگر از قبل در این سامانه حساب ایجاد نموده اید بر روی ورود به باور کلیک کنید در غیر این صورت روی گزینه عضویت کلیک نمایید.